Statut

 

Na podlagi 4. 8. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list 61/2006, 58/2009 in 39/2011)  je zbor članov dne 3.11.2017 sprejel spremembe in dopolnitve Športnega društva Golovec trails, ki se v prečiščenem besedilu glasi:

STATUT

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 • člen

Športno društvo Golovec trails (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju kolesarstva in drugih športno-rekreativnih dejavnostih ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

 

 

 • člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Ljubljani na naslovu Hudoruniška pot 2, z delovnim področjem v Mestni občini Ljubljana. 

Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa sekretar društva.

 

 

 

 • člen

Društvo posluje brez žiga.

 

 • člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa in rekreacije in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

 

Društvo lahko samostojno deluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 

 

 

 • člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

 Svoje člane obvešča društvo:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko elektronske pošte in spletnih družbenih omrežij,
 • preko drugih sredstev javnega obveščanja.

 Društvo obvešča širšo javnost preko: 

 • sej organov društva, ki so javne, 
 • spletnih družbenih omrežij, 
 • sredstev javnega obveščanja. 

 Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa sekretar društva. V posameznih primerih lahko predsednik društva pooblasti določenega člana društva za komuniciranje z javnostjo.

 

 • člen

 

 NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 Namen društva je vzpodbujati in organizirati športno-rekreativne dejavnosti ter urejati kolesarske poti in tako prispevati k razvoju športa v Republiki Sloveniji. 

 Društvo ima naslednje cilje: 

 • urejene kolesarske poti na območju ljubljanskega Golovca,
 • športna vzgoja članov, otrok in mladine, usmerjenih v kolesarstvo in druge oblike športa, 
 • prizadevanje za množičnost in popularizacijo športnih in rekreativnih dejavnosti, 
 • kvalitetno preživljanje in izkoriščanje prostega časa, 
 • seznanitev članov in javnosti o problemih in napredku na področju delovanja društva, 
 • razvoj lastnega strokovnega kadra,
 • medsebojno spoznavanje, druženje in aktivno preživljanje članov,
 • prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva,
 • zavzemanje za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
 • organizacija kolesarskih in drugih športnih tekmovanj ter prireditev.

 

 

 • člen

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog oz. dejavnosti;

 NEPRIDOBITNE: 

 • urejanjem, vzdrževanjem in načrtovanjem kolesarskih poti na območju ljubljanskega Golovca,
 • sodelovanjem z organizacijami in institucijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s kolesarstvom in drugimi vrstami rekreacijskega športa,
 • organizacijo predavanj, tečajev, delovnih akcij, posvetovanj, razprav, seminarjev, konferenc za svoje člane in širše občinstvo,
 • organizacijo javnih aktivnosti, tako izobraževalnih kot rekreativnih vsebin,
 • sodelovanju pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov,
 • sodelovanju z drugimi kolesarskimi klubi in podjetji, ki našim članom lahko ponudijo znanja, ugodnosti pri nabavi opreme in sodelovanju na kolesarskih prireditvah in tekmovanjih,
 • vzpodbujanju sodelovanja z raziskovalnimi institucijami, univerzami in posameznimi strokovnjaki pri posameznih projektih društva,
 • promocijo kolesarstva, kolesarske infrastrukture in drugih športno rekreativnih dejavnosti,
 • vzpodbujanjem raziskovalne dejavnosti svojih članov,
 • objavljanjem informacij o svojem delu in posredovanje strokovnih prispevkov v javnih občilih in na internetu,
 • organizacijo, izvajanjem in sodelovanjem na kolesarskih prireditvah in tekmovanjih,
 • z rednimi srečanji članov društva z namenom druženja in sprostitve, 

 PRIDOBITNE: 

Skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), lahko društvo opravlja tudi pridobitne dejavnosti, ki pa morajo biti povezane z namenom in cilji društva, pri čemer se morajo opravljati v potrebnem obsegu in pod pogoji, ki jih za opravljanje teh dejavnosti določa zakon. 

 Pridobitne dejavnosti društva iz tega naslova so: 

 • G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom; 
 • G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu; 
 • G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 
 • I 56.104 Začasni gostinski obrati; 
 • I 56.300 Strežba pijač; 
 • J 58.190 Drugo založništvo; 
 • N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup; 
 • N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti; 
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; 
 • P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; 
 • R 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah (skladno z določili Zakona o igrah na srečo); 
 • R 93.110 Obratovanje športnih objektov; 
 • R 93.120 Dejavnost športnih klubov; 
 • 93.2 Druge dejavnosti za prosti čas
 • R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 

 Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.

 

 

 • člen

ČLANSTVO

 Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja s športom in rekreacijskimi dejavnostmi ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino. 

Članstvo v društvo je prostovoljno. Pravno osebo v društvo zastopa pooblaščena oseba. 

 

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do sedmega leta starosti ali oseba ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo med sedmim in petnajstim letom starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom podati pisno soglasje. Pri upravljanju društva sodelujejo preko svojih zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Mladoletne osebe in osebe brez poslovne sposobnosti imajo pravico volilti in glasovati, ne morejo pa biti izvoljeni v organe društva.

 Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

 Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. To so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja. 

Odgovorni za evidenco članstva v društvu je dolžan podatke o članih društva skrbno hraniti in jih obdelovati le v namene, ki izhajajo iz tega statuta (npr. pošiljanje vabil in obvestil članom, pregled omejitev glede volilne pravice mladoletnih članov, itd.).

 

 • člen

 Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da se aktivno udeležujejo in sodelujejo na skupinskih vožnjah, internih tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter zastopajo društvo na tekmovanjih v Republiki Sloveniji in tujini, 
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za dosežene rezultate in delo v društvu, 
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, 
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva,
 • da varujejo ugled društva.

 Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Za svoje delo v društvu člani praviloma ne prejemajo plačila. Izjemoma lahko upravni odbor prizna posameznemu članu ustrezno nagrado za izjemne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu v društvu.

 •  člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

 Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

 Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

 Član se izključi iz društva, če grobo krši določbe statuta, če zavestno ravna proti interesom in načelom o delovanju društva. O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom.

 •  člen

ORGANI DRUŠTVA

 • zbor članov (ZČ), 
 • upravni odbor (UO),
 • nadzorni odbor (NO),
 • disciplinska komisija (DK.)

 

 

 •  člen

ZBOR ČLANOV 

 Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

 Zbor članov je lahko reden in izreden. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni zbor članov pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

 

 •  člen

O sklicu zbora članov in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

 Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.

 Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

 Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

 Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

 

 

 •  člen

Naloge zbora članov:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema, spreminja statut in druge akte društva,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • voli in razrešuje predsednika, sekretarja, blagajnika, dva člana upravnega odbora, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 • odloča o drugih zahtevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
 • odloča o naslovu društva, 
 • odloča o pripojitvi ali združitvi društva, 
 • odloča o razdelitvi premoženja društva večje vrednosti, 
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva. 
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • sklepa o prenehanju društva

 Če zbor članov glasuje o razrešnici organov društva, o tem ne morejo glasovati člani tistega organa, ki ga zbor članov razrešuje.

 Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem zbora članov. 

 O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

 Sklepi skupščine so obvezni za vse člane in organe društva.

 

 •  člen

UPRAVNI ODBOR

 Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov oziroma po programu in sklepih sprejetih na zboru članov. 

 Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. 

 Upravni odbor šteje pet (5) članov. Voli in potrjuje ga zbor članov. Upravni odbor se sestaja po potrebi oziroma najmanj dvakrat letno. 

Mandatna doba članov upravnega odbora je 2 leti. 

Člani upravnega odbora so lahko večkrat izvoljeni, če za to dobijo ustrezno podporo zbora članov. Število ponovnih izvolitev ni omejeno.

 Upravni odbor sestavljajo: 

 • predsednik, 
 • sekretar,
 • blagajnik 
 • dva (2) člana UO. 

 Predsednik in sekretar upravnega odbora sta hkrati tudi predsednik in sekretar društva. 

 • člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje zbor članov, 
 • sprejema nove člane,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja in ukinja komisije društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov.  
 •  člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa sekretar društva.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot deset članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. 

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

 

 •  člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

 

 •  člen 

NADZORNI ODBOR

 Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 

 Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

 Mandatna doba članov nadzornega odbora je 2 leti.

 

 

 •  člen

DISCIPLINSKA KOMISIJA

 Člane disciplinske komisije voli zbor članov za dobo 2 let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi delo. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Disciplinska komisija enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovorna za svoje delo. 

 Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, katerega sprejme zbor članov.

 Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. 

 

 • člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
 •  člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

 Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov,  kot drugostopenjski organ.

 •  člen

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini. V njegovi odsotnosti ga nadomešča sekretar, v odsotnosti obeh pa nadomestni član, ki ga pooblasti upravni odbor.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov za dobo 2 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.

 •  člen

SEKRETAR DRUŠTVA

Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi sekretar društva, ki ga izvoli zbor članov za dobo 2 let. Za svoje delo je odgovoren zboru članov. 

 

 • člen

BLAGAJNIK DRUŠTVA

 • vodi glavno blagajniško knjigo in vpisuje vse dohodke in izdatke,
 • vodi evidenco o finančnih obveznostih članov,
 • sestavlja zaključne račune, finančne načrte in poročila o finančnem poslovanju,
 • odgovarja za finančno poslovanje društva, 
 • opravlja vsa druga dela iz njegovega področja, ki mu jih naložijo organi društva ali predsednik.

 

 •  člen

 

         1. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

Viri dohodkov:

 • članarina, vpisnina, vadnina
 • darila, volila,
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • prispevki sponzorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

 Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ki ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

 Vsako delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 •  člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov. Na rednem zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo. 

 • člen

Finančno in materialno poslovanje društva vodi blagajnik društva v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Finančno poslovanje se vodi po enostavnem knjigovodstvu. O svojem delu blagajnik redno poroča upravnemu odboru. 

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa, ki ga ima društvo odprtega pri finančni instituciji, pooblaščeni za plačilni promet. 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa sekretar društva. 

Upravni odbor pa lahko s posebnim sklepom za ta opravila pooblasti tudi drugega člana upravnega odbora.

 Društvo ima transakcijski račun pri pooblaščeni instituciji. 

 •  člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 

Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. Za gospodarjenje s premoženjem društva je odgovoren predsednik društva. 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.  

 

 •  člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

 •  člen

PRENEHANJE DRUŠTVA

Društvo lahko preneha in se izbriše iz registra društev:

 – po sklepu zbora članov  

– po samem zakonu. 

 Sklep o prenehanju društva sprejme zbor članov z večino prisotnih članov. 

 Sklep o prenehanju mora vsebovati tudi društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje preide lokalni skupnosti, na območju katere je društvo imelo svoj sedež. Neporabljena sredstva pridobljena iz proračuna se vrnejo proračunu. Premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko.  

 

 

 • člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Za razlago tega statuta je pristojen upravni odbor kluba. Avtentično razlago določb tega statuta daje zbor članov.
Vprašanja, ki niso urejena s tem statutom, se presojajo po veljavni zakonodaji.

   

 

 • člen

Zbor članov je dne 3.11.2017 sprejel spremembe in dopolnitve statuta. V veljavo stopi takoj, to je z dnevom sprejema statuta. 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati dosedanji statut kluba, sprejet dne 17.10.2017. 

 

 

SEKRETAR:                            PREDSEDNIK:

Jure Žabjek                            Tadej Tekavčič

(lastnoročni podpis)                        (lastnoročni podpis)